TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) TÜRKÇE TESTİ

Temel Yeterlilik Testi (tyt) Türkçe Testi çözümünü sizler için tek tek ekledik! kendinizi geliştirmek için testleri sitemizde çözebilirsiniz !

1. “Mutlak olan hiçbir şey yoktur.” fikri yaygın bir mantık hatasıdır çünkü bu önermenin kendisi bile en azından bir mutlağı varsayar. Bu önermenin ---- inanmak, "Herkes yalan söylüyor." diyen kişinin doğruyu söylediğine inanmak kadar ---- içerir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

sağlamlığına - belirsizlik
geçerliğine - tutarsızlık
doğruluğuna - karışıklık
mantığına - sıradanlık
yaygınlığına - karşıtlık

2. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi yanlış kullanılmıştır?

Eğer cebinde akrep var diyorsanız birinin cimri
                 I
olduğunu uzun uzadıya anlatmanıza gerek yoktur. Aynı
biçimde görmüş geçirmiş sözü, kastettiğiniz kişinin çok
                             II
tecrübeli olduğunu veya iyi günler yaşadığını belirtmekte
işinizi kolaylaştırır. Biri için helal süt emmiş demeniz
                                                    III
insanların ona olan güvenini artırırken hinoğlu hin
                                                                      IV
demeniz insanları ondan uzaklaştıracaktır.
Paraya kıymak sözünü kullandığınızdaysa insanların
           V
gözünde savurgan bir kişilik canlanacaktır.

I
II
III
IV
V

3. Sanatta etkilenme, kaçınılmaz gibi görünse de öykünme tasvip edilecek bir durum değildir. Sanatın gerçekliği bunu hiçbir surette mazur görmez; özgünlüğün yeniden üretimi şeklinde can bulur her defasında çünkü. Tersi bir durum onu kötürümleştirir

Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca
karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin
hangisinde vardır?

Genç insanların, kişiliklerini oluştururken özellikle saygı ve sevgi duydukları bir kişiliği taklit etme eğilimi göstermeleri olağandır.
Kitap okuma alışkanlıklarındaki benzerlikler, okuyucuların benzer kitaplardan aynı sonuçları çıkardıkları anlamına gelmez.
Televizyon dizilerinin yapay kahramanları, hayatı tanımlama biçimleriyle ister istemez gerçek dünyanın bireyleri üzerinde etki bırakıyor.
Futbolcu, sahada sahip olması gereken öz güven ve beceriyi ancak antrenörünün talimatlarına harfiyen uymasıyla kazanır
Tarihsel bir olayı anlamlandırmak için başvurulan tarihin tekerrürden ibaret olduğu anlayışı, günümüzde pek kabul görmüyor.

4. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Gerçek eleştirinin amacı; bir sanat görüşünü
örneklendirmek, bir sanat yapıtının sanat değerini
belirlemek, bir örnekten kalkarak çözümlemeler ve
incelemeler yapmak ve bir görüşü temellendirmek
olmalıdır. Böyle bir eleştiri anlayışıyla kaleme alınmış
yazıların amacı; falancayı yüceltmek, onurlandırmak
veya filancayı ezmek, yerin dibine batırmak olamaz.
Edebiyat çevrelerindeki güncel kıpırdanışlara değil,
felsefi bir temelden hareketle edebiyat olaylarına eğilir
bu tür eleştiriler.

Sanatçıların bir sanat görüşüne ağırlık vermesi
Sanatçılar arasında rekabet ortamının oluşması
Sanat dünyasındaki kısa süreli yönelimler
Eleştiri yazılarının artış göstermesi ve sevilmesi
Eleştirmen yorumlarının tartışmaya açıklığı

5. Bu cümlede keşişlerin tutumuna dair yapılan eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?

Keşişler, dünyanın tarihini anlatmayı hiçbir zaman
bitiremediler çünkü her defasında dünyanın yaratılması
ile işe başladılar.

Kendilerinden öncekilerin geldiği noktadan devam etmek yerine sürecin başını açıklamayı iş edinmeleri
İnsanın varlık sebebinin ancak varoluşun ilk dönemlerini öğrenmekle kavranabileceğine inanmaları
Dünyanın tarihini insanlık tarihinden tamamen ayrı bir çalışma alanı olarak görmekte ısrar etmeleri
Dünyanın yaratılışını anlamayı, insanlığın sonradan katettiği mesafeyi anlatmaktan daha önemli görmeleri
Yaratılışına dair tartışmalara odaklanıp dünyanın birey tarafından nasıl kurgulandığını atlamaları

6. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlamca kesinlik söz konusudur?

(I) Bu köhne tren garında birkaç saat önce bir araya
gelmiş üç yabancı olduğumuz hâlde, hızla birbirimizle
benzeşmiş gibiyiz. (II) Aynı biçimde sıkılmamızın, aynı
meraklı bakışlarla etrafı izlememizin nedeni nedir?
(III) Her biri diğerinin devamı olan hareketlerimiz aynı
beyin tarafından komut aldığımızı gösteriyor sanki.
(IV) Birimiz bir yana baktığında hep beraber aynı tarafa
yöneliyoruz mesela. (V) Gözlerimizde biriken
yorgunluklarımız da aynı desem yeridir.

I
I I
I I I
I V
V

7. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi aynı düşünceyi aktarmaktadır?

(I) “Ötekine önem ve değer vermek” şeklinde de
tanımlanan empati, kendimizin ve başkalarının
sınırlarını belirlemekle başlar. (II) İlkel bir varoluştan
gerçek ve ahlaki değerlere sahip bir insan olma yolunda
yükselişimiz empati sayesindedir. (III) Zihnimizin
sınırlarından çıkıp başkalarının zihinlerinde
dolaşabilmek, kendiliğinden elde ettiğimiz bir yeti
değildir. (IV) Empatinin ahlak temellerimizin ne kadar
derininde yer aldığını, empati ortamında büyüyen
çocukların ileride akranlarına kıyasla daha fazla empati
kurabilmesinden anlayabiliyoruz. (V) Gerçek empati,
anlamak kadar başkalarının duygularını, duyarlılıklarını
hissedebilmektir. (VI) Ötekine önem vermeyi
küçüklüğümüzden beri bir değer olarak öğrenmişsek
insanlarla ilişkimizde empatik davranmayı bir davranış
kalıbı olarak özümseriz.

I ve III
I ve V
II ve VI
III ve IV
IV ve VI

8. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Belirtisiz nesne - zarf tümleci - zarf tümleci - özne - yer tamlayıcısı - yüklem
Belirtili nesne - zarf tümleci - zarf tümleci - özne - yer tamlayıcısı - yüklem
Özne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - zarf tümleci - yüklem
Zarf tümleci - özne - zarf tümleci - yüklem
Zarf tümleci - özne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - yüklem

9. Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Her sene, zamanı gelince İstanbul’un mahallelerinden
                     I
Boğaz’ın köylerine göçler başlardı. Eski İstanbullular;
                     II
Boğaziçi’nin kenarlarına yapılmış ve eski erkân
                                            III
sedirleriyle, kerevet, şilte ve halılar üstünde yer
minderleri gibi eski eşyalarla döşenmiş geniş odalı,

       IV
gönül ferahlatıcı yalılara taşınırlardı.

                                              V

10. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

(I) Emprovize caz yapan müzisyenlerde çok önemli bir
yetenek var: Zihnin akış hâlini kullanmak. (II) Trans hâli
olarak da bilinen akış, bütünüyle tek aktiviteye
odaklandığımız durumlarda beliriyor. (III) Örneğin
maratonda koşuyorsanız tüm dikkatiniz vücudunuzun
hareketlerine odaklanıyor. (IV) Kas hareketlerinizi,
ayaklarınızın yerle temasını hissetmeye başlıyor;
benliğin kaybolduğunu gözlemliyorsunuz. (V) Böyle
durumlarda odaklanılan beceriler en üst seviyede
gerçekleştiriliyor

I
II
III
IV
V

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?

Bu konuyla ilgili kanun, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Leyla İle Mecnun, Türk edebiyatında en çok işlenen anlatılardandır.
Bahar mevsiminde bu tepeden Çanakkale Boğazı’nın seyrine doyum olmaz.
Kültigin Anıtı, uçsuz bucaksız Orhun Vadisi’nin orta yerinde ziyaretçilerini bekler.
XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu bu yıl Ankara’da yapılacak.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

Bu araştırmada bizi şaşırtan bulgu, çevreciliğin barışsever akımlarla çatışmasıdır.
O kadar merhametlidir ki yakın arkadaşları arasında karıncaincitmez olarak anılır.
Başkentin ortasındaki gökdelenler, etrafındaki binaları yutacakmış gibi duruyordu.
İnsanlar, çokbilmiş olarak tanınan kişilerle arkadaşlık kurmaktan uzak dururlar.
Orada yaşamamış, o insanlarla hiç bağ kurmamış gibi ne değerbilir ne yol yordam

13. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine virgül getirilemez?

Anadolu’da hangi büyücek kasabaya (I) adım atsanız
tuluat tiyatrolarından birine rast gelirsiniz. Hiç değilse
çarşı duvarlarında kafilenin yakın zamanda buraya
konup göçtüğünü gösteren (II) solmuş ve yırtık bir ilana
tesadüf edersiniz. Oyunlar kasabanın tiyatrosunda (III)
köy meydanında yahut en büyük kahvede sergilenir.
Ahali için arkalıksız kahve iskemleleri (IV) üç beş masa;
oyuncular için yerden birkaç karış yüksek bir sedir (V)
delik deşik iki boyalı perde yeter de artar bile.

I
II
III
IV
V

14. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

Balıkçı ( ) orfinozu ( ) şimdiye dek tuttuklarına hiç
benzemeyen bu balığı ( ) heyecanla ( ) özlemle
beklemiş ( ) emeğinin karşılığını sonunda alabilmişti ( )

(-) (,) (-) (,) (;) (.)
(;) (,) (,) (;) (;) (.)
(,) (-) (-) (;) (,) (.)
(;) (-) (-) (,) (;) (...)
(,) (-) (-) (,) (;) (.

15. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır?

Kentsel düş gücünü heceleyenler, kentin karakteri olan
nesnelerdir. Bu nesneler, kentin tarihine tanıklık eden ve
onunla bütünleşen varlıklar olarak kendilerini kabul
ettirir. Dilsiz güçler rolünde hep sahnededirler. Galata
Kulesi, Beyoğlu’nun yıkık dökük evleri, bir avlunun
gölgesindeki zarif bir kuyu, kim bilir güneşin
yakıcılığında hangi sohbetlere siper olmuş görkemli
asırlık çınarlar, yüzyıllık bir çeşme, küçük bir
fotoğrafçının vitrinini süsleyen eski aile fotoğrafları…
Bu nesnelerin işlevi; varlıklarıyla kentin romanını
yazmak, varlıklarını sürdürürken çağın yüklediği yeni
anlamlara rağmen kente sahip çıkmaktır

Öyküleme
Örneklendirme
Tanık gösterme
Tanımlama
Karşılaştırma

16. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

(I) John B. Watson tarafından, insan davranışlarını
açıklamak için davranışçılık kuramı geliştirildi.
(II) Davranışçı psikolojiye göre nesnel yöntemlerle
gözlemlenemeyen zihinsel süreçlerin incelenmesinin bir
anlamı yoktu. (III) Pavlov, Skinner gibi bilim insanlarının
Watson’ın görüşlerine katılmasıyla kuram yaygınlık
kazandı. (IV) Davranışçı psikoloji öğrenmeyi, uyarıcı ve
tepki arasındaki bağla açıklayarak psikanalitik görüşün
belirttiği etkinin geçerli olmadığını ileri sürdü. (V) Uyarıcı
olarak nitelendirilen çevresel faktörler, kişilerde olumlu
veya olumsuz davranışlara neden oluyordu.
(VI) Olumsuz davranışlara yol açan uyaranlar
kaldırılarak olumlu davranışları oluşturanlar
eklendiğinde bireyin kendini geliştirmesi bekleniyordu

II
III
IV
v
VI

17. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

(I) Asya’dan gelen göç dalgaları zaman zaman Batı
Avrupa ülkelerinde büyük direnişleri tetiklemiştir.
(II) Bununla beraber düşük doğum oranıyla başa
çıkabilmek için Batı Avrupa, doğrudan göçmenlere
ihtiyaç duymuştur. (III) Batı Avrupalıların iş, kültür ve
kimlik açısından tehdit altında olduklarına dair oluşan
kaygı, direnişlerin temelini oluşturur.
(IV) Düşüncelerinde haklı olsalar da göçün topluma
kazandırdığı değerlerin altı çizilirse bu kaygıların
giderilmesi de kolaylaşır. (V) Göçmenleri ağırlayan
toplumlar, çeşitliliği bir zenginlik olarak görmeye
başladığında tehdit ve kaygının sadece toplumsal bir
refleks olduğu anlaşılır.

I
II
III
IV
V

18. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Sinema ve spor dendiğinde akla gelen başarılı filmler
yok mudur? Olmaz olur mu! Zaman zaman usta
yönetmenler bu konudaki klişeleri aşıp sporu filmlerine
ustaca yerleştirmişlerdir. Mesela Fabri'nin unutulmaz
filmi Cehennemde İki Devre bunlardan biridir. Bu önemli
film, savaş sırasında bir Alman toplama kampında,
kamp yöneticileriyle tutsaklar arasındaki bir futbol
maçının, tutukluların kaçması için bir fırsata
dönüştürülmesini ustaca anlatır. ----. Buna benzer
şekilde unutamadığım diğer bir film de Hitchcock'un
Trendeki Yabancılar'ı ve bu filmin ünlü tenis sahnesidir

Ama spor, yalnızca izleyiciyi kendine çekmek için futbolun geriliminden ve çalımından ibaret bir etkinlik değildir
Sinema izleyicisinden çok futbol meraklılarının ilgisini çeken bu tarz filmlerin popülerleşmesi doğaldır
Bu filmi izleyenler sadece bir filmin değil aynı zamanda bir futbol maçının heyecanını içlerinde duyar
Film yorumcuları kadar spor eleştirmenlerinin de eleştirdiği film gerçekçilikten uzak bulunmuştur
Spor ve sinema ilişkileri üstüne bir yazı yazmak için aslında ikisinin de iyi bir izleyicisi olmak gerekiyor

19. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

nsanlar duygu ve akıl arasında tutturdukları dengeyle
ayakta kalır ve yaşam denen yolda ilerler. Bunlardan
birinin, kontrolü tamamen ele geçirmesi felaket
getirebilir. Bu gerçek şöyle bir benzetmeyle aktarılır: Bir
at arabasındasınız ve arabanız, güçlü iki at tarafından
çekiliyor. Atlardan biri aklın, diğeri duygunun temsilcisi.
Bir at sizi sürekli yolun bir tarafına, öbürü de diğer
tarafına çekmeye çalışıyor. Sizin işiniz ----

güvenli bir şekilde ilerleyebilmek için dizginleri sıkıp ikisini de kontrol altında tutmaktır
bir tarafın sizi uçuruma yuvarlamaması için arabadan atlayacağınız anı iyi belirlemektir
bu iki atın fırsatlar sundukları kadar kötü bir son getirebileceğini de aklınızda tutmaktır
atların çekişmesinin ilerlemenize engel olduğunu görünce güvenilir olan atı seçmektir
rasyonellik adına aklınızın buyruğuna girmek yerine sezgilerinize kulak vermektir

20. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Eski şiire özgü üslubun çağdaş şiirde kullanılıp kullanılamayacağı konusunda tartışmalara girdi.” cümlesi getirilebilir?

(I) Batı etkisindeki çağdaş Türk şiiri eskiyi yok sayarak,
eskiden gelen her şeyi silip atarak gelişmedi. (II) Kısa
sürse de eskiye karşı zorlu çıkışların yapıldığı, geçmişin
küçümsendiği dönemler olmadı değil. (III) Ama çağdaş
şiirimiz, edebiyatımızın çok daha eski dönemlerinin
güzel ürünlerinden, güçlü ustalarından zaman zaman
etkilendi. (IV) Sanatçılar, divan edebiyatı ve halk
edebiyatının kimi unsurlarını eserlerine bazen örtülü
olarak bazen de açıkça taşıdı. (V) Hatta bunların
arasında çağdaşlıklarından hiçbir şey yitirmeden divan
şiiri tarzında yazmayı deneyenler de oldu

I
II
III
IV
V